<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

memo to myself

Aangezien de mayonnaise nog altijd niet op punt staat even enkele aantekeningen om 'later' uit te proberen : (vochtig) kippemeel zouden slakken nog liever lusten dan jonge blaadjes - een strategisch geplaatste voorraad maakt de klopjacht op de slakken dus wat eenvoudiger; stukjes rabarber om de koolplanten steken als alternatief op de koolkragen (die ik vorig jaar, zonder problemen, niet heb gebruikt); algenkalk of gesteentemeel verstuiven op de plantuien tegen de vlieg; doorgesneden aardappelen op de kop op of iets in de grond om de ritnaalden te vangen (de snoodaards die gaatjes boren in de aardappelen) : vangen is wegbrengen (of pureren voor de kippen).