<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

zweten ... als een varken ...

ziek varkentje

Waar ik dit weekend nog gemiddeld 9 schoot in de schietkelder van de gilde (niet slecht voor "een eerste keer"), schiet ik er ondertussen gemiddeld 39 (°C) als ik niet netjes mijn paternoster van Dafalgan en Nerofen afbid - hopelijk toch niet te lang ("dus nu terug uw bed in gij !").
No hablo espanõl dus de mexicaanse griep zal het wel niet zijn, en ik heb in langens geen geiten meer gezien dus de Q-koorts is ook weinig waarschijnlijk ...

trouwens, varkens zweten niet...

 
Mag dat wel van gaia, op varkens schieten?
Veel beterschap, de farmaceutische industrie dankt u.
Geen tacogriep of Q koorts...misschien komt dat gezweet van al die pepers???;-)
Beterschap!

Reageer op : 'zweten ... als een varken ...'