<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

AFTELLEN ...

aftelleuh !! cookie-style ...

happy new year 2010

maak er een goed begin van ...

 
Jullie ook een heel goed nieuw jaar, vol culinaire verrassingen en genieten in gezondheid!!!
Jij ook een fijn tuinjaar gewenst. Hopelijk wordt het weer zo'n goed pruimenjaar. Wat heb ik daar lekker van gegeten! Ik heb echt weer zin om te beginnen.
En is het gelukt om bij iedere klokslag een koekje te nuttigen?;-)))

Een mooi twintig-tien gewenst met een overweldigende moestuin oogst!
het had een hoog cookie-monster gehalte, dat in elk geval ;-)

Reageer op : 'AFTELLEN ...'