<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

even weg ... maar ondertussen ook al weer even terug

dublin guinness storehouse

happy birthday to me ;-) guess where I was on my birthday !!

Labels:

 
Belated Happy Birthday! Enne, volgens mij was je in Zwitserland want daar komt de Guinness toch vandaan? haha
oei oei oei, tijd voor een nieuwe tip blijkbaar ;-)
Je hebt wel veel te vieren de laatste tijd! Ook van mij verlate felicitaties. Geen bier voor mij, maar een glas rosé. Sláinte!
and there's even more to come ;-)

anyway my friend, late wensen zijn even goei ;-) dus ... schol!

Reageer op : 'even weg ... maar ondertussen ook al weer even terug'