<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

tomatenvoetafdrukken, in eigen blad ...

... van voetafdrukken in sneeuw op bergen, tot voetafdrukken op rijm in gazonnetjes, voetafdrukken van alle aard in de wachtruimte naar een nieuw seizoen; maar hoe koel is deze verkleinde voetafdruk van Wageningen weer niet :


verpakt worden in uw eigen afval, en nog steeds composteerbaar
vetkoeljong, riep Bram als vierjarige tussen zesjarigen, aan de voet van elke piste...

Zouden we eerdaags maar eens niet met de peperkes en zo beginnen, kdenk van wel wa denktegelle (x schijnt door de bomen ;-) ?

Labels:

 
Nee echt serieus? Mogen we? Peperkes beginnen? Toeeee?
Ewel ja, ik was lijk ook van da gedacht om volgende week ne keer in gang te schieten.
't is zowat de moment he, februari voor pepers en paprika's (en nog wat van die trage mannen aubergine, artisjok,...), maart voor de tomaten
vind ik leuk! :-)
Ik begon mij al af te vragen waar al die tomatenzaaisels bleven, nog efkes geduld dus! op mijn facebook zag ik al verschillende die begonnen zijn, jullie zijn laat hoor ;-)
maar niet te laat, en zeker niet te vroeg ;-) misschien moeten we dat met dat veranderende klimaat nog maar eens bijstellen, maar voorlopig niet (zaailingen onder 10° in een onverwarmd kweekhok, ze blijven het maar niks vinden)
Oei, is 't al weer volle maan?
I said it and I'll say it again : 't is de beste tuinkalender zelfs al doet dat prachtige hemellichaam niks bijzonder; het loopt in elk geval redelijk synchroon met de seizoenen ;-)

Reageer op : 'tomatenvoetafdrukken, in eigen blad ...'