<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

kleur je leven, oud en nieuw ...

... 12 maanden aaneengesloten kleur in Eden je leven, 't is niet altijd even gemakkelijk als tijdens de Hoogzomer met je favoriete drankje in de hand. Maar zelfs uit je puinhopen tover je met wat creativiteit nog fleur.

puinkleur

Familie bbq wenst je een kleurrijk -met uitzondering van alle tinten lichtzwart- nieuw jaar ... te beginnen met een borrelke op je favoriete tuin(werk)plek. schol.

 
Ook voor jullie een kleurrijk 2013!
Van'tzelfste hé, een gelukkig en kleurrijk (tuin)jaar!
Ge hebt nog altijd schrik van robots zo te zien ik haat die woordnatikdinges!!!
Woordnatikdinges verdient het om gehaat, gepest en vertrappeld te worden ... Maar wat is het ?? ;-)
En toen moest hij "456 ofgulp" intypen en viel er een frankske. Blogger/google zet dat er zelf tussen dacht ik - ik zal eens kijken of je dat kan uitzetten (my gift from me to you ;-)
Eveneens goede festiviteiten gewenst de komende week, en tot in 2013!
Sorry, woordverificatie terug op, bedank Sir Spam-a-lot ...
Jamaar hé, mij eerst een gift geven en het dan terug instellen, hebde nu echt last gehad van spam!? Ik heb dat nog nooit gehad!
You've got mailed spam ;-) letterlijk minuten na het openen
van het cadeauke lag het al in de postbus
Moh, berichtje gemist blijkbaar (foei feedreader). Alsnog een heel gelukkig 2013, met kleurtjes, zaadjes, en veel potjes hars toegewenst! (en zeg, je hebt je toch voorgenomen weer wat meer te bloggen, hoop ik????...)
Van zodra het stopt met regenen en we weer in de tuin kunnen werken zonder te moeten afvragen of deze al wakker is (druivelaar,...) en gene nog slaapt (boompje, beestje). Op de handen zitten is verdorie niet gemakkelijk als het buiten lente lijkt ;-)
Ook een fijn 2013 toegewenst. Zeer mooie en kleurrijke foto trouwens, erg origneel

Reageer op : 'kleur je leven, oud en nieuw ...'