<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-7974381405995383890', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

uit en thuis ...

"Samenkomen aan de ingang" is flou concreet genoeg om met minstens drie ingangen van 'domein+evenement' toch voor een gezonde spanningsopbouw te zorgen. En natuurlijk was er nergens een courgette te bespeuren, en werd er nog minder beurtelings getongzoend.
Groepjes met kinderen werden dan maar aan een kritische inspectie onderworpen ("die daar zien er uit alsof ze elkaar nog niet heel lang kennen", "dat zien er ginder geen tuinmensen uit", "neink, altegoaren spuiters, da ziede van hie", ...) en bij één koppeltje dacht ik zelfs diezelfde grondig zoekende ogen te herkennen, maar zij gingen resoluut weer naar buiten - zelfs Columbo zou ze voor die reden al van z'n lijst hebben gepotlood (en zomaar iedereen tegenhouden met 'u zoekt?' was onbegonnen werk). Onterecht zo bleek later want het waren de natuurlijk-rijken.

paardjes strelen, levend erfgoed

Leuk om weer enkele gezichten te kunnen plakken op (pseudo)namen en verhalen. Een prettige manier om een vele-kleintjes-maken-groot-verlof-nog-groter-verlof af te sluiten.

Maar hoe goed het allemaal ook was : eindelijk weer thuis, opgeladen, met vele nieuwe verhalen voor het dagboek.
maar eerst, iets anders ...
een avondje doorzakken ...
op de bank.

Labels:

 
hehe, k stond wellicht aan de verkeerde ingang... oh well, volgende keer beter!
Te laat komen is ook niet alles: je herkent de mensen wel sneller, maar je wordt door evenzoveel ogen al van ver aangestaard...
Mijn verslagje moet nog volgen. Leuke foto trouwens; ik zag je hem nemen en was benieuwd hoe die er uiteindelijk zou uitzien. Mooi licht vooral (zei de leek).
Het was een aangenaam weerzien, heer BBQ (en alle anderen).
@alledrie : waarvoor dank ;-)

rosemarie liep nog even heel mooi door de plassen (aangemoedigd door ...) met haar ballon speels opzij, achter de hele groep op weg naar de parking; die had ik graag gehad maar ze had haar "ik-word-hier-zeker-weer-gefotografeerd-zeker" antenne weer opgezet ;-)
Inderdaad leuk om kennis te maken

Reageer op : 'uit en thuis ...'