<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

Where is the sun ...

Ik moest toch wachten op het zonneke dus had ik even tijd om mijn eerste youtube video op te laden (het moest er eens van komen). Onder het motto "een beleke zegt meer dan duizend woorden" laat ik nog eens een keertje zien hoe eenvoudig het is om de krantenpotjes te maken, terwijl ik nog even op de ukulele tokkel (een mashup van een andere van de Beatles en eentje van Texas) want "words are flowing out like endless rain into a paper cup"; minder flowing words, meer paper cups!"Maar is dat dan wel zo gezond al die inkt in mijnen hof ?". Een collega tomaten en krantenpotjes liefhebber (Ami) heeft daar het definitieve antwoord (pdf) voor aangereikt en eigenlijk heb je nu dus geen enkel argument meer om het niet te doen ;-)

ah, daar is het zonneke zie, dus ikke weer weg ...

Labels: ,

 
De beste video die ik in tijden heb gezien, nou ja, de een na beste want de beste staat op mijn blog Tuin Tirades. ;-)

Here comes the sun and I am gone.
Ik had wel meer willen horen van die ukelele willen horen!

Mooi filmpje en een leuke leesbare blog!
Ik zie dat het lijkt alsof ik ook een of twee glaasjes teveel op heb... Ik kan niet eens een gewone zin schrijven! De intensie was goed!
oh maar een glaasje teveel en ukulele zijn als twee handen op één buik, enkel nog gescheiden of verbonden door een 4-tal snaren.

ik zal mijn best doen en af en toe 'meer' laten horen, beloofd ;-)

(en bedankt voor de schouderklop)

Reageer op : 'Where is the sun ...'