<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

gij zult nooit ...

...uwe zaailingen vergeten. stupid. Tenzij gij uwe tijd gebruikt om muziek te maken, Ik danke u het offer.
En weer geen foto's, tranen achter de lens maken toch geen heldere plaatjes. misschien een voor en na, als het ooit nog goedkomt.
Eén dagje zon. verdomme.

Labels:

 
Verbrand?
Ik heb maar een paar plantjes op overschot dit jaar, maar als je in de buurt komt...
Oei oei, dat klinkt echt niet goed, ik heb er wel op overschot, begin mei ga ik ermee naar de ruilbeurs van velt
tja, na de koude winter waar de kweekkast overuren moest draaien om peper-temperaturen te benaderen dacht ik : ik zet de kast even vooraan in de lean-on nu het weer wat beter wordt; half dagje later : 36° en uitgedroogde zaailingen. Waar ik anders na uitdunnen drie keer teveel heb, heb ik nu na de reddingsoperatie misschien net genoeg voor een serre (en dan voor een keertje minstens twee van elk ras), als ze allemaal blijven doorgaan en niet teveel groeiachterstand oplopen. Tomaten zijn gelukkig plantjes die wat mishandelen kunnen verdragen ;-) Black cherry en oranje van goeijenbier zijn er misschien niet bij, afzien :-(

Zondag misschien ook al eens neuzen op de plantenmarkt in Grasheide, daar staan de tomatenliefhebbers elkaar de dieperik in te concurreren ... Gelukkig moeten die planten(ruil)markten nog allemaal beginnen ;-)

Ik hou alle opties open, bedankt ;-)

maar een mens moet ook al eens durven laten zien dat het kan mislopen, het internet staat vol genoeg met goed nieuwsshows...
eerst die gulzige muis, nu een hittegolf... een sabbatjaar dringt zich op? :-)
neutneut, hier en daar kan je al wat frisgroen herkennen, als de kop wil blijven doorgroeien is er nog hoop. en ik vond een kartonnen doos op de werkplek met gezonde plantjes (waaronder black cherry en goeienbier) - lange leve de (zaden)ruil!!

all is not lost... zaterdag serre-dans.

Dank voor deze post!
Blij te horen dat er nog mensen de spreekwoordelijke kemel schieten bij het tuinieren ;-)

Reageer op : 'gij zult nooit ...'