<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\759217246699640755458\46blogName\75tuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75BLUE\46layoutType\75CLASSIC\46searchRoot\75//the666bbq.blogspot.com/search\46blogLocale\75en_US\46v\0752\46homepageUrl\75http://the666bbq.blogspot.com/\46vt\75-6775907750363398259', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

... en neem mee ...

pomodori_2012 de serre is in het vakantieregime dus weer quasi geplunderd (excuses aan de toevallige vruchteloze passanten) en kan een tijdje verder zonder zorgen, toepasselijk, net zoals wij ...

Labels: ,

 
Wij deden exact hetzelfde, en zelfs heel wat groene die we in de zon lieten rijpen tegen de tweede week van ons verlof, maar onze proporties waren een ietsiepietsie kleiner :-)

Reageer op : '... en neem mee ...'