<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

strawbushi, the last tapa ...

... afscheidstapas voor het (vermoedelijke) einde van het tuinklasje. Voor de zoutebekken de gewone sushis, voor de zoetekauwen een sponsen alternatief ...

strawbushi

... cake bakken, vormpjes uitsteken, yoghurt-coccos korstje, slagroom met een hartje van aardbei (hoezo, beu gegeten?), soppen in een aardbei-couliske (ziedewel) gelijk d'echte ... man man man.

Op naar de volgende opleiding dan maar weer. Suggesties ?

Labels: , ,

 
Ziet er heerlijk uit! Een naaicursus is blijkbaar erg in! ;-)
Suggesties niet echt, maar het ziet er heelijk uit.
Suggesties voor een lekkerder dessert? Ik kan er geen beter bedenken.
ja, echt een geweldig dessert dat hier nog vaak op de (tapa)menu zal komen; één aanpassingske misschien, ik had voorziening rondekes gesneden uit het zeewier zodat de schijfkes met de room niet aan de schaal zouden plakken, maar dat zeewier smaakt op zijn manier nogal door en dat had niet gemoeten ;-) snoeppapier of zo lijkt me een beter alternatief
Amaai, en dat kunt ge zelfs seizoensgebonden variëren. Waarom kom ik nu nooit eens op zo'n lumineus idee?

Reageer op : 'strawbushi, the last tapa ...'