<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

uiltje knappen, kent u dat ?

Labels:

 
En ik zat hier nagelbijtend te wachten op het onverwachte en gegarandeerd gruwelijke slot, maar nee... 't blijkt een gewoon schoon fimpje te zijn :-)
een gelijkaardige alhier: http://youtu.be/8Rp-CaIKvQs. Na ongeveer 1 minuut begint de pret.
dat "mager beestje" is wel grellig ;-)

uit diezelfde Japanse reeks kan ik trouwens "groenten snijden voor gevorderden" wel aanbevelen.
ik wil ook zo'n mes voor in mijn keuken!
hee heb jij er bezwaar tegen als ik dit filmpje ook op mijn blogje zet?
Mijn oma wordt dit weekend 80 en is helemaal verzot op vogels in elke vorm en maat.

Als ik er al zo van kan genieten (want het is een geweldig filmpje!) doe ik haar er zeker een plezier mee :)
wie ben ik om Hare Majesteit iets in de weg te leggen ;-)

(ben hier trouwens ook maar een doorlinker hoor, filmpje is te leuk om in de YT kast te blijven liggen, daar doen we de makers zeker geen plezier mee)
Dat mager beestje is inderdaad super. Dat wil ik ook kunnen :-)

Reageer op : 'uiltje knappen, kent u dat ?'