<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

kleur bekennen ...

... het zag er in de droge periode echt niet naar uit maar de (tijdelijke) border is dan toch op z'n pootjes terecht gekomen. En hoe.


80 lopende meter kleurgeweld, Monet.Giverny@home. Prijs/kwaliteit niet te kloppen die buisjes met één- en meerjarigen van de vierletterketen; dat wist ik al van de bloemenweide onder de fruitbomen (waar alweer de jaarlijkse tweestrijd : gaan we die nu nog maaien of toch maar de één-maai-routine), maar zo zonder concurrerende grassen en recht-onder-uwe-neus dus nog beter. Honingwerkers Oorverdovend gonzend aanwezig, vreest dus niet waarde dorpsgenoten : geen colony collapse disorder in uw buurt, alle bijen zitten gewoon in onze tuin.
'Te groot' om te pakken op een fotoke maar dat ligt voorzeker ook aan mijn ontbrekende landschapsfotografie-skills, onder "een blakke zon" (en waar blijft die groothoek? ahja eerst nog maar eens verjaren).

Nog even genieten voor het hier platgekogeld wordt door de zoveelste bijbelse plaag die blijkbaar over de tuin moet dit jaar : hail Hail ...

Labels: ,

 
Ik vind het toch echt wel de moeite!!

En de foto? Kon veel slechter,toch??

Nee grapje......is goed gelukt geeft de sfeer goed weer!Ik weet hoe het bij je klinkt!!

Doet me aan vroeger denken!

Groetjes Thea
easy on whatever you're smoking/drinking mate, you're hard to follow :-)
En dan staan de zonnebloemen nog niet eens in bloei!!!
Waaw, zo goed is mijn wildebloemenzaaigoed hier niet gelukt hoor. Ik begrijp je met de foto, denk ik (zei de leek). En hoeveel schiet er nog van over, na de niet-gekomen-voorspelde-hagel van gisteren?
Het ziet er schitterend uit! :)
sinds ik m'n pistolekes afbak met de zaadjes van m'n eigen papavers (pick any colour) menen wel meer mensen dat ik (nog meer) zit te raaskallen - zeg maar wat recht moet zijn wat krom is, 'k zal een dagske pistolet met absynth-confituur overslagen (maar vandaag dus nog niet, hips)

op het eerste zicht alles, maar van m'n pas uitgezette kolen waarschijnlijk weinig omdat ik dacht dat de hemel die wel ging watergeven (alleen was die extra dag 35° ook niet voorzien)
(In de Limburg schijnen er zeer veel vacatures "uitblutsers" bijgekomen te zijn ...)
Dit is echt my kinda thing! Ik vind het echt supermooi, ben van plan ook zulks in onze tuin te doen!
Geef toe, met eigen, niet fotografische ogen, ziet het er allemaal nog veel mooier uit. Het ligt aan de lichtinval, niet aan de bloemen.

Reageer op : 'kleur bekennen ...'