<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9217246699640755458\x26blogName\x3dtuinieren+in+tuin+en+moestuin+-+grow+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://the666bbq.blogspot.com/\x26vt\x3d-8781165311569762479', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
,
blog homepagina

rondomrond

we onthouden uit deze infographic : tomaten, tomaten, tomaten en slechts 22% van de moestuinders is gepensioneerd. Als we dan vergeten dat moestuinieren nog steeds hip is dan kunnen we gewoon weer verder ... met een overzichtelijk jaar-doe-plan (maar wel niet geschikt voor het kloklezen; of valt de zomer dit jaar misschien toch voor de lente, tegenwoordig weet je maar nooit).Ik had wel nog graag een grafiekje gezien met de gemiddelde tijdsbesteding (begroot vs gepresteerd) maar daarvoor is tijd misschien een te rekbaar begrip. Zo heeft dit jaar mijn nibbi 19 den hof opgeschud, na twee uur weer blinkend op stal, en daarmee heb ik een half seizoen gewonnen; wel een paar paadjes in de 3x3 verloren want dat beest trekt liever rechtdoor maar dat was een offer met de glimlach.

Ah, voor wie het zou zijn ontgaan : vanavond start een atypisch moestuinprogramma met schrijver-bioloog-doe-al Maarten t Hart (Ned 2. 19u20) Het belooft trage tv in de potager met onnavolgbare recepten. Uitgesteld kijken na het tuinwroeten uiteraard (ultrasloom).

Next up: vrijdag, serredansen-de-grote-oversteek.

Labels:

 
Een bericht, en zowaar de belofte van nog een tweede bericht? Knappe dinges :-)
Heb het tuinprogramma van Maarten gemist; misschien eens op te zoeken met net-gemist...
Het ontbreekt aan tijd vaker dan aan goesting ;-)
Hmmmm, je hebt lies, damned lies and statistics! ;-)

Arggggg, Maarten in zijn moestuin, wat ontzettend ergerlijk was dat programma want er gebeurde helemaal niets. Ik kijk nog liever naar langzaam opdrogende verf. Zzzzz

Uiteraard kijk ik a.s. maandag weer!

Ik ga nog even wat onkruid eten.
Ik had ook meteen iets van aha een bericht, en het volgende gaat over je eigen tuin??? nog beter ;-)
Hallo,

Heb zelf ook wat heirloom tomaten die ik wil ruilen.
ben je geinteresseerd dan zie je antwoord wel verschijnen.
Groeten,
Monique
Leuk hoor. Ze zijn ook erg lekker moet ik zeggen.

Reageer op : 'rondomrond'